Page 10 - Luontaisterveys 9/2022
P. 10

pysyä mukana kehityksessä, menneeseen ,,
     Anne kuuluu niihin ihmisiin, jotka                     Säännöllisen liikunnan
    elävät, kuten opettavat. Hän mittautti  ei saa takertua.
                                                  ,,
    hetki sitten kätensä puristusvoiman. Tu- Omilla tunneillaan Anne haluaakin  tiedetään vähentävän
    loksena oli hyväkuntoisen 30-vuotiaan  aina tarjota jotain uutta, eikä hän kos- masennusta.
    ikä. Vaikka oikeasti ikää on yli tuplasti  kaan pyöritä samaa ohjelmaa pitkään.
    tuon verran...            – Minulle ei sovi sellainen, että kolme
     – Olin niin onnellinen, että melkein  kuukautta veivaisin samoilla kuvioilla,  Ylipainon taustalla on usein metabo-
    halasin mittaajaa. En pidä vanhenemises- kuten joissakin kansainvälisissä ohjel- linen oireyhtymä, johon liittyy korkea
    ta, mutta lohduttaudun sillä, että monis- missa usein tehdään.    verenpaine sekä korkeat rasva- ja soke-
    sa asioissa ihminen on parhaimmillaan  – Saan ryhmäliikuntatunneista paljon  riarvot.
    vasta kypsässä iässä.       positiivista palautetta... minähän ihan  – On vaarallista, kun rasvaa kertyy
     – Ehkäpä olen nyt viisaampi kuin  elän siitä, kun näen ihmisten ilmeet ja  sisäelinten ympärille.
    villeinä nuoruusvuosina! Anne nauraa. tyytyväisyyden.          – Totta kai hiukan ylipainoinenkin
     Varttuneemmat muistavat Annen                    voi olla suhteellisen terve, ja toisaalta
    TV2:n Iltajumpasta 1980-luvulta. Annen  Korona-aikana uutta      hoikka voi olla huonokuntoinen ja hänel-
    ja Eevan tunsivat silloin kaikki.                   lä voi olla korkea rasvaprosentti. Mutta
     Annen liikuntainnostus on peräisin  Korona-aikana Anne keksi aloittaa tal- tosiasia on, että ylipaino vaikuttaa mo-
    varhaislapsuudesta.        vellakin ulkoliikuntatunnit, joille tuli  nella tavalla terveyteen.
     – Äitini ohjasi liikuntaa tamburiinin  mukaan monen ikäisiä.     – Nämä ovat hyvin yksilöllisiä juttuja,
    kanssa raittiusseurassa Turussa. Olin  – Aika paljon on juuri eläkkeelle jää- ja siksi kannattaa aina keskustella terve-
    siellä mukana pikkutytöstä saakka. neitä, jotka eivät halua jumiutua kotiin.  ysasioista tarkemmin lääkäreiden kanssa.
     Kun Anne oli vasta kaksivuotias, äiti  On myös työikäisiä, jotka tekivät etätöitä  Ruokavalio on painonhallinnassa
    myös vei hänet Lahja Salvianderin lii- kotona, ja katkaisevat tietokoneella istu- olennainen, mutta liikunta tukee pai-
    kuntakouluun. Lahjan Tytöissä Anne sit- misen jumpalla lounastauolla. nonhallintaa.
    ten jumppasi ahkerasti ja myös kilpaili.  Ulkoliikuntatunnit jatkuvat edelleen.  – Suosittelen lisäämään liikuntaa
    14-vuotiaana hän alkoi itse ohjata muita  Jumppaan tullaan säässä kuin säässä. arkeen. Tuttu kävely sopii melkein jo-
    ensin seurakunnassa ja sitten työväeno- Anne aloitti myös nettivalmennuksen  kaiselle.
    pistossa.             korona-aikana.            Kävelyä voi tehostaa sauvoilla ja muu-
     Anne toimi sittemmin avustajatans- – Minulla on nyt kaksi kertaa viikos- tamilla kyykkyliikkeillä matkan varrella.
    sijana Turun kaupunginteatterissa ja  sa nettijumppa yritykselle, jonka kanssa  Liikkua pitäisi joka päivä ja muutamia ker-
    Samppalinnan kesäteatterissa.   tein aikaisemmin salijumppaa. Toinen  toja viikossa niin, että kunnolla hengästyy.
                     on kehonpainoharjoittelua ja toinen ke- – Netti on pullollaan erilaisia jump-
     Ajassa mukana          honhuoltoa.             paohjelmia, joita voi tehdä kotona. Lii-
                      Nettivalmennus on ihan oma lajinsa,  kunnasta tulee hyvän kunnon lisäksi
    Annelle tulee paljon liikuntaa tuntien  joskus aika rankkaakin vetäjälle. hyvä mieli.
    vetämisestä, mutta niiden lisäksi hän har- – Se pitää suunnitella erityisen hyvin
    rastaa paljon muutakin liikuntaa. ennalta, siinä ei voi kesken kaiken ihme- Taide ja kulttuuri tärkeitä
     – Käyn usein uimassa, koska haluan  tellä, että mitäs nyt tekisin, eikä taukoja
    mennä toisenlaiseen elementtiin kuin  voi pitää. Kyllä siinä hiki tulee! Liikunta on iso osa Annen elämää, mutta
    jumppa. Liikun paljon luonnossa, se on  Myös tekniikka pitää varmistaa, jotta  hän on myös ahkera taiteen ja kulttuurin
    minulle tärkeää.          äänet ja musiikki varmasti toimivat. harrastaja.
     – Haluan edelleen oppia uutta, esi- – Koska kuvaan nettijumpan omassa  – Käyn paljon teattereissa. Kipinä
    merkiksi paremmaksi opettajaksi. Käyn  olohuoneessa, kotikin pitää siivota!  syttyi jo nuoruusvuosina.
    itse muiden vetämillä, erilaisilla tun- Uutta Annen työssä on myös ääni- Museokorttia Anne kiittelee. Nyt ei
    neilla, koska en halua juuttua vain tähän  maljarentoutus.      tarvitse ajatella, että museossa pitää olla
    omaan tekemiseeni. Se avartaa ja antaa  – Nykyisenä hektisenä aikana se on  tuntikausia, kun kerran on pääsymaksun
    ideoita.              monelle sopiva tapa rauhoittua. Ihmiset  maksanut, vaan voi halutessaan piipahtaa
     – Liikunta ja liikunnan ohjaus muut- kaipaavat rentoutumista ja rauhaa kai- pieneksikin ajaksi.
    tuvat ajassa, kuten kaikki muukin. Pitää  ken kiireen keskellä. Äänimaljarentoutus  – Museokäynnit virkistävät minua
                     tarjoaa syvärentoutumista. Äänimaljois- aina. Katselen ja mietin, mitä taiteilija
                     ta lähtee ääniaaltoja, jotka moni tuntee
                                       on mahtanut ajatella, tuntea ja kokea.
    Kuka?               fyysisenä tuntemuksena koko kehossa.  Minulle on tärkeää myös opastus muse-
                                       oissa, koska silloin saa tietoa ja taustaa,
                     Äänimaljarentoutus voi vaikuttaa tun-
                     teisiin voimakkaastikin.      joka auttaa pääsemään taiteeseen sisälle
    Anne Sällylä                              vielä syvemmin.
                                        – Korona-aikana taide monessa
    • Syntymäpaikka: Turku        Masennus ja ylipaino kuriin    muodossa on auennut minulle entistä
    • Asuinpaikka: Tampere       Liikunnan lisäksi Anne korostaa riittä- paremmin. On hienoa nähdä, miten mo-
    • Koulutus: Liikunnanohjaaja,   vän unen, terveellisen ja monipuolisen  nipuolisiksi taidemuseot ovat muuttu-
    yhteiskuntatieteiden maisteri   ravinnon, tupakoimattomuuden ja rait- neet. Enää ei olekaan pelkästään hienoja,
    • Ammatti: Liikunta-alan yrittäjä,  tiuden merkitystä terveydelle.  mutta ehkä hiukan pölyttyneitä tauluja,
    toimittaja             – Säännöllisen liikunnan tiedetään  vaan mukana on muitakin elementtejä
    • Yritys: Anne Sällylän Liikuntakoulu vähentävän masennusta.     – äänimaailmaa, valotaidetta, tuoksuja.
    • Harrastukset: Liikunta, kulttuuri ja  Terveillä elämäntavoilla on vaikutusta  Ihan ihmeellisiä juttua, jotka herättävät
    taide               myös tyypin 2 diabeteksen puhkeami- ajatuksia ja tunteita.
    • Perhe: Neljä aikuista tytärtä  seen ja hoitoon. Liikunnan ja ravinnon li- Liikunta, luonto, taide ja kulttuuri.
    • Motto: Asioilla on tapana järjestyä. säksi tulisi kiinnittää huomio ylipainoon. Siinä Annen eväät hyvään elämään. LT
                                                 Luontaisterveys 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15