Page 8 - Luontaisterveys 9/2022
P. 8

JUMPPAA                       koko elämä
                       Positiivisuuden ja ilon kautta. Siinä pitkän

                       linjan liikunta-ammattilaisen Anne Sällylän
                      asenne liikuntaan ja muiden kannustamiseen.
                      Hän aikoo jatkaa liikunnanohjausta niin kauan
                         kuin kykenee ja tunneille on tulijoita.


                                  Teksti: Tarja Pitkänen
                                   Kuvat: PhotoStella

                            läköityminen ei ole lii- Intohimo työhön lienee peräisin isäl-
                            kunta-alan yrittäjällä  tä, joka oli yrittäjä, huolitsija Turun sa-
                            Anne Sällylällä suun- tamassa. Positiivinen asenne kaikkeen
                            nitelmissa, vaikka uraa  tekemiseen ja elämään yleensä on myös
                            on takana jo yli neljä- kodin perua.
                            kymmentä vuotta.     – Olen kiitollinen vanhemmilleni,
                            Oma liikuntakoulu Tam- jotka kannustivat. Äiti oli iloinen ja
                     E pereella työllistää Annea     myönteinen ihminen, eikä lapsuudessani
                     edelleen. Hän ohjaa liikuntaa kahdesta  minulle oltu koskaan vihaisia.
                     kolmeen tuntia joka päivä. Uutena on  Niinpä positiivisuus on iso osa Annen
                     tullut mukaan nettijumppa.      elämänasennetta.
                      – Pidän tunnit monipuolisina: body  – Tunnille menen aina hyvällä tuulel-
                     pumpia, pilatesta, zumbaa, kehonpaino- la. Toivon, että se tarttuisi asiakkaisiini.
                     harjoittelua, reisi-vatsa-pakara -tunteja  – Kun menen vetämään tuntia, ha-
                     ja puistojumppaa.          luan kuitenkin olla mahdollisimman aito,
                      Monipuolisuus ylläpitää ammattitai- tekopirteys ei siihen sovi. Mutta toki mi-
                     toa ja tuo haastetta elämään.    nulla on myös vastuu ammattitaidosta,
                      – Olen mielestäni edelleen kohtalai- joka pitää sisällään sen, että omia mur-
                     sen hyvässä kunnossa ja siksi pystyn oh- heita ei tunnille tuoda.
                     jaamaan raskaitakin tunteja.     Anne haluaa tarjota liikuntaa mahdol-
                      Liikunta on Annelle iso osa elämää,  lisimman monelle. Tuntien hinnat ovat
                     mutta paljon muutakin elämään mahtuu.  kohtuullisia, jotta hinta ei tulisi esteeksi
                     Hän on ahkera taiteen ja kulttuurin har- osallistumiselle.
                     rastaja, ja on mukana myös politiikassa. – Moni joutuu nykyisin katsomaan,
                      – Olen toiminut kokoomuksen edus- mihin rahaa käyttää. En tulisi sen onnel-
                     tajana kaupunginhallituksessa ja -val- lisemmaksi, vaikka pyytäisin tunneista
                     tuustossa sekä useissa lautakunnissa, ja  suurempia summia. Tällä olen elättänyt
                     olen toiminut myöskin seurakunnassa  itseni ja perheeni.
                     valtuustossa ja neuvostossa.
                      Anne on neljän aikuisen tyttären äiti.  Kolmekymppisen kunto
                     Hän asuu omakotitalossa Tampereen
                     Hervannassa.             Ikä ei ole Annelle olennainen asia, vaikka
                                       vanheneminen ei hänestä kovin kivaa
                      Ilo kodin perintönä        olekaan. 
                                        – Onneksi ikäkäsitys on viime vuosina
                     Motivaatiota ja intoa työhön Annella  muuttunut, eikä ole enää sellaisia normeja,
    Anne Sällylä pyörittää edelleen  riittää. Hän pyrkii olemaan energinen  missä iässä voi mitäkin tehdä, kuten liik-
    omaa liikuntakouluaan Tampereella. ja kannustava ohjaaja.       kua tai rakastua. Ikäkäsitykseen vaikuttaa
    Hän on jumpannut taaperoikäisestä  – Niin kauan kuin jalka nousee ja  oleellisesti terveys ja kunto. Aika tekee
    saakka, ja niinpä kunto on yhä kuin  yksikin asiakas tulee tunnilleni, jatkan  keholle tehtävänsä, mutta onneksi hyvät
    kolmikymppisellä.         tätä työtä.             vuodet ovat monella lisääntymässä.  ➙
                                                 Luontaisterveys 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13